H11: Mobiliteit

Waar staat de Christenunie SGP voor?

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. Mobiliteit is in ontwikkeling vanwege digitale innovatie in het verkeer, de financiële houdbaarheid van het huidige openbaar vervoer, de opkomst van elektrische vervoersmiddelen (fiets en auto) en het nog steeds groeiende aantal auto’s op de weg. De mobiliteit mag steeds minder negatieve impact hebben op de kwaliteit van onze leefomgeving en de leefbaarheid. Om die reden is de Christenunie SGP voorstander van het weren van vervuilende auto’s (en scooters) op wegen met een hoge luchtvervuiling. Bijvoorbeeld door het instellen van een milieuzone. 

We kiezen voor verduurzaming van de mobiliteit, vermijden van overbodig verkeer, een betere benutting van de bestaande infrastructuur en het beter met elkaar verbinden van de verschillende vervoerssoorten: auto, publiek vervoer en fiets bij het personenvervoer en scheep- en binnenvaart, spoor en weg bij het goederenvervoer. De lokale overheid heeft de verantwoordelijkheid (samen met de provincie en het Rijk) om te zorgen voor infrastructuur van een kwalitatief hoog niveau. 

Autosnelweg

A15 – Wij blijven aansturen op een goede ontsluiting van Albrandswaard. Daarbij is de A15 een levensaders van onze mobiliteit. De ontsluiting op de A29 is voor de regio van groot belang en hierin zullen wij gezamenlijk optrekken met buurgemeente Barendrecht. Het sluisverkeer dat tijdens de spits deze wegen vermijd zal in kaart gebracht moeten worden. Vervolgens dient de gemeente gepaste maatregelen te nemen om het sluip verkeer tegen te gaan. 

Doortrekken A4 Zuid. De gemeente Albrandswaard ligt centraal gepositioneerd in het enige ontbrekende stukje snelweg. Wij verwachten dan ook dat de Haagse mobiliteitswens is om dit op korte termijn te gaan realiseren. Zodra het Rijk dan wel de Provincie pro actief zal gaan onderzoeken wil de Christenunie SGP de stelregel innemen dat wij de weg niet zullen zien, ruiken of horen. Wij zullen dan ook in gaan zetten om de metrostelsel gelijktijdig uit te breiden met een directe verbinding richting de Oud Beijerland / Hoeksewaard. Dit om de snelweg te ontlasten. Uiterraad willen wij eerst de daadwerkelijke noodzaak ervan cijfermatig onderbouwd willen zien. Daarnaast zullen wij gaan inzetten op een groencompensatie. 

Informatieplicht gevaarlijke stoffen

Het gemeentebestuur heeft de taak om de inwoners van Albrandswaard goed voor te lichten over de gevolgen van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het Spoor (o.m. Betuwelijn, Metro), de Rijkswegen (A15) en de vaarwegen om ons heen. Hierop gepaste maatregelen te nemen om de risico bij incidenten te minimaliseren. 

Fiets

De Christenunie SGP wil een ambitieuze fietsagenda voor Albrandswaard. 

 • In de gemeente wordt een lokale fietsagenda ontwikkeld vanwege het toenemende belang van het (elektrische) fietsverkeer. Belangrijke thema’s in deze agenda zijn: veiligheid, parkeren, fiets delen en elektrisch fietsen.

  

Fietsplan in Albrandswaard

8 doelen:

 • Nederland toonaangevend fietsland – doorpakken in albrandswaard
 • Meer ruimte voor de fiets in kernen en goede aansluiting richting economische centrums regio
 • Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes
 • Optimaliseren overstap fiets-OV en auto-fiets
 • Gericht stimuleren van fietsen
 • Minder fietsslachtoffers
 • Minder gestolen fietsen – o.m bij de Metrostations Poortugaal en Rhoon
 • Versterken kennisinfrastructuur

 

Voetgangers

 • Voor ouderen en andere mensen die minder mobiel zijn worden de looproutes naar het centrum, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen zoveel mogelijk aangepast naar hun behoeften (comfortzones).

Openbaar vervoer

 • Bij de transformatie van het openbaar vervoer naar publiek vervoer vindt de Christenunie SGP de bereikbaarheid van de (kleine) kernen een belangrijk punt. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, de gemeente voor andere vormen van publiek vervoer, zoals het leerlingenvervoer. De Christenunie SGP vindt dat de gemeente en haar inwoners betrokken moeten worden bij de te maken keuzes.
 • OV-bereikbaarheid van alle kernen. Samen met de MRDH gebruik makend van nieuwe mobiliteitsvormen willen we werken aan een dekkende bereikbaarheid.
 • De ChristenUnie SGP zet in op een directe bus verbinding naar barendrecht en ridderkerk (ook buiten de spitstijden)
 • Bus- en Metrohaltes zijn toegankelijk voor ouderen en gehandicapten.
 • Bij aanbesteding OV zet Albrandswaard in op schone bussen.
 • Waar mogelijk worden combinaties met het doelgroepenvervoer gezocht (regiotaxi’s, scholierenvervoer, wmo-vervoer).
 • OV fietsverhuur op alle OV-knooppunten.
 • Sociale veiligheid in de omgeving van haltes, stations en parkeerplaatsen wordt bevorderd.
 • Er wordt zo mogelijk aangesloten bij digitale platforms die privaat- en publiek vervoer verbinden.
 • De ChristenUnie SGP is een groot voorstander van buurtbus en wil deze voorzienning in de toekomst blijven continueren. 
 • Buurtbusnetwerk i.s.m buurgemeenten uitbouwen naar Barendrecht/ Ridderkerk en richting Hoogvliet Rotterdam

Parkeren

 • Bij de aanleg en het onderhoud van een mogelijk transferia moet zorgvuldig worden gezocht naar een optimale aansluiting op het reguliere openbaar vervoer, vervoer per auto en fietsgebruik.
 • De uitbreiding van de P&R parkeerplaats in Poortugaal kan hierbij een goede stimulans geven.
 • Er komen voldoende/meer laadpunten voor elektrische vervoersmiddelen.

Verkeersveiligheid

 • Er vindt een goede registratie van ongevallen plaats, zodat de zogenaamde ‘black spots’ in beeld komen.
 • Verkeersdrukte bij de scholen onderzoeken en effectieve veiligheidsmaatregelen treffen o.m. schoolcampus Portland.
 • Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel ongelukken. Waar de verkeersveiligheid niet in geding is, worden deze paaltjes verwijderd.
 • Inzetten op flexibele verkeerdrempels die het autoverkeer daadwerkelijk afremt, maar geen hinder geeft aan het busvervoer (ivm Arbowetgeving) of de aanrijtijd van de brandweer (ivm afremmen).
 • Snel en langzaam verkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden.
 • Landbouwverkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden van fietsverkeer.
 • Grotere vrachtwagens worden bij voorkeur geweerd uit het centrum.
 • De gemeente Albrandswaard geeft in haar verkeersbeleid voorrang aan kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsen.
 • De gemeente Albrandswaard werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen, bijvoorbeeld op de scholen en bij instellingen. De gemeente stimuleert dat scholen zich inzetten voor het verkeersveiligheidslabel. (www.verkeersveiligheidslabel.nl).
 • Zo zet de Christenunie SGP in op het veilliger maken van, en herstrucueren van de Portlandse Baan. Dit door de vele ongelukken waar eeen halt aan moet komen.