H1 Kernwaarden en drijfveren

De ChristenUnie SGP Albrandswaard is een christelijke partij. De ChristenUnie SGP staat hiervoor, want het christelijke geloof is waardevol en biedt een moreel fundament voor het leven van mensen en voor de politiek. De ChristenUnie SGP ziet de overheid als dienares van God, die zich inzet voor het belang van burgers.   

Liefde tot God en elkaar

Liefde is het centrale thema van het christelijke geloof. We moeten God liefhebben boven alles en onze naaste liefhebben als onszelf. God wil een leven volgens christelijke normen en waarden zegenen. Dat heeft het verleden vaak bewezen. Een leven volgens christelijke normen en waarden is goed voor de gehele samenleving. Tegelijkertijd kan daardoor ieder mens tot zijn recht komen. Daarom staat de ChristenUnie SGP voor bijbelse politiek. Het christelijke geloof biedt heldere richtlijnen voor het maatschappelijke leven. In de Bijbel kunnen we lezen hoe God wil dat wij ons gedragen ten opzichte van Hem en van onze medemensen. De ChristenUnie SGP vindt een respectvolle omgang met elkaar daarom erg belangrijk. 

Concreet:

 • Handhaving van het vloekverbod
 • Geen bordelen en seksinrichtingen binnen onze gemeentegrenzen 
 • Geen aanstootgevende reclame. 

Liefde voor de dienst aan God

De ChristenUnie SGP staat voor een overheid die het welzijn van burgers vanuit christelijke waarden en normen wil dienen. Godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid zijn belangrijke waarden. Toch betekenen ze niet dat alle godsdiensten zich op dezelfde manier in de openbare ruimte kunnen uiten. De Nederlandse geschiedenis en cultuur zijn immers gestempeld door het christendom. 

Concreet:

 • Handhaving van het ambtsgebed
 • Kerkgenootschappen betrekken bij maatschappelijke vraagstukken
 • Terughoudendheid bij bouwplannen van moskeeën
 • Geen gebedsoproepen vanaf de minaret. 

Liefde voor de dag van God

God heeft in Zijn wijsheid een rustdag aan de mens gegeven. Die rustdag is bedoeld om God en elkaar te dienen. De zondag is in de christelijke traditie een rustdag. Daarom is de ChristenUnie SGP geen voorstander van (sport)evenementen en winkelopenstelling op zondag. De overheid moet zorgen voor de randvoorwaarde van de zondagsrust, zodat de burger de zondag als een dag van afzondering kan gebruiken. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk om wekelijks een rustdag te hebben. Daardoor nemen ons welzijn en onze gezondheid toe. Omdat vooral de grotere winkelketens op zondag opengaan, neemt ook nog eens de keuzevrijheid van werknemers en ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf af. 

 • Geen koopzondagen: winkels zijn dicht op zondag
 • Geen dwang voor winkeliers om op zondag open te zijn
 • Geen (sport)evenementen op zondag. 

Liefde voor gestorven medemensen

De ChristenUnie SGP is principieel voor begraven. In het graf rusten gestorvenen tot de wederkomst van Christus. Het gemeentebestuur zorgt voor voldoende en gepaste gelegenheid om te begraven. 

 • Tarieven voor de begraafrechten moeten laag genoeg zijn, zodat iedereen grafrechten kan kopen
 • Algemene begraafplaatsen moeten goed onderhouden worden. De dienstverlening vanuit de gemeente rondom begrafenissen moet op niveau blijven.

Onderdak voor mensen in nood

De Bijbel geeft ons opdracht om gastvrij te zijn voor vluchtelingen en mensen in nood. De opvang van vluchtelingen moet in balans zijn met de belangen van de eigen bevolking. 

 • Opvang van vluchtelingen moet passen bij aard en schaal van de gemeenschap
 • Betrek het maatschappelijk middenveld bij de opvang van vluchtelingen
 • Zorg voor een zinvolle dagbesteding voor vluchtelingen
 • Waarborg de veiligheid van vluchtelingen en burgers. 

Rentmeesterschap

God heeft de aarde aan de mens toevertrouwd om die te bebouwen en te bewaren. Goed rentmeesterschap is daarom belangrijk. We mogen van de vruchten van de aarde genieten, maar moeten de natuurlijke bronnen niet uitputten. We willen als goede beheerders zorgen voor de schepping. 

 • De gemeente moet investeren in duurzaamheid
 • Er moet een integraal klimaat- en milieubeleid worden opgesteld.