H2 Betrouwbare overheid

Waar staat de Christenunie SGP Albrandswaard voor?

Bij de Christenunie SGP staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet het werk is van de overheid maar van mensen en maatschappelijke verbanden samen. De gemeente heeft dus een bescheiden rol en heeft vooral als taak de kracht in de samenleving te versterken en staat daarom naast mensen. Om te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid maar ook om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is. Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. En voor kwetsbare mensen die het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, biedt de overheid een vangnet.

Inwoners moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun vrijheid, veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. Om die reden is het goed dat de overheid op een aantal belangrijke terreinen ook grenzen aangeeft, handhaaft, normeert en kadert.

2.1 Vertrouwen

Het vertrouwen in de politiek en in de overheid staat onder druk. De Christenunie SGP ziet dat en neemt dat serieus. Wij zijn ervan overtuigd dat goed bestuur en sterk moreel en integer leiderschap de basis vormen voor een bloeiende samenleving. Veel burgers ervaren een kloof tussen het bestuur en de burger. Die kloof wordt een dringend probleem gevonden dat zelfs de representativiteit van ons stelsel zou ondergraven. De Christenunie SGP vindt het erg belangrijk dat deze kloof wordt overbrugd. Bestuurders moeten daarom zorgvuldig luisteren en actief betrokken zijn op het geheel van de samenleving. Net zo belangrijk is een samenleving die zich realiseert dat een overheid niet alles kan oplossen en zelf ook verantwoordelijkheid neemt. 

 • Het gemeentebestuur zoekt actief contact met de samenleving en luistert naar gevoelens en argumenten;
 • Het gemeentebestuur is allereerst verantwoordelijk voor het ’algemeen belang’ dat in strijd kan zijn met individuele belangen; 
 • Het gemeentebestuur motiveert tegenover de samenleving welke keuze het maakt.   

De Christenunie SGP zet in haar werk in de gemeenteraad in op luisteren en samenwerken. Het wel of niet deelnemen in een coalitie is daarbij niet doorslaggevend. Het innemen van standpunten in de raad wordt primair bepaald door de uitgangspunten van de partij, die o.a. zijn vastgelegd in het programma. Als fractie willen we betrouwbaar en constructief bekend staan in Albrandswaard 

De Christenunie SGP wil bijdragen aan het herstel van vertrouwen door:

 • Open, herkenbaar en betrokken aanwezig te zijn in Albrandswaard
 • In te zetten op goede relaties met burgers en tussen openbaar bestuur en burgers.
 • Eerlijk te zijn en geen beloftes te doen die niet zijn na te komen.
 • Er voor te zorgen dat politieke processen zoveel mogelijk in de openbaarheid plaatsvinden.
 • Te streven naar een coalitieakkoord op hoofdlijnen zodat er voor alle partijen ruimte is voor invloed op beleid.  
 • De bereikbaarheid en dienstverlening van de gemeente hoge prioriteit te geven.
 • Het onderwerp integriteit conitinu aandacht te geven:
 • Raad en college volgen elke twee jaar een training over integriteit zodat dilemma’s regelmatig besproken worden.
 • De burgemeester is hoeder van de integriteit en daarmee ook vertrouwenspersoon voor raad en college. De burgemeester stelt een tweede vertrouwenspersoon aan, waarbij ervoor wordt gezorgd dat er altijd een man en een vrouw vertrouwenspersoon zijn.

2.2 De gemeente, dat zijn we samen

De Christenunie SGP wil dat inwoners zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen en - samen met anderen en de overheid - de zorg voor de samenleving oppakken.

De gemeente moet op haar beurt dan wel open staan voor initiatieven van inwoners, maar ook voor initiatieven van instellingen, bedrijven en kerken. Vooral als die het algemeen belang op het oog hebben. Hierbij past een overheid die meedenkt, participeert, drempels verlaagt en faciliteert. De Christenunie SGP stimuleert dat inwoners zichzelf organiseren in bijv. coöperaties en daarmee verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie of wijkbeheer. Meer verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder regels van de gemeente, om minder administratieve lasten en bureaucratie. Kortom, om een college en raad die durven los te laten. Besturen mét de samenleving

 • Het gemeentebestuur hoeft zijn publieke taak niet alleen uit te oefenen. Wat de burger zelf kan aanpakken, zal de overheid niet overnemen. Veiligheid, leefbaarheid en zorgaanbod vormen kerntaken van de gemeente.
 • Het gemeentebestuur oefent zijn kerntaken uit met de samenleving; Het gemeentebestuur stimuleert en ondersteunt maatschappelijke en particuliere initiatieven bij de uitoefening van deze kerntaken
 • Het gemeentebestuur biedt ruimte voor het ’zelforganiserend vermogen‘ van de samenleving bij deze kerntaken

De Christenunie SGP wil inzetten op het meedenken van inwoners, platforms en comités  voorafgaande aan beleidsvorming in de raad. Burgerinitiatieven willen we ruimhartig verwelkomen en participatie stellen we op prijs. Wel letten we erop dat de gemeenteraad vanaf het begin heel duidelijk is over de ruimte die er is voor burgerparticipatie. Dat steekt nauw. Aan de ene kant niet pas het gesprek aangaan als keuzes al gemaakt zijn maar ook geen ongecontroleerde burgerparticipatie. Onze samenleving is heel gevarieerd. Er kunnen ontwikkelingen zijn die de veerkracht van een samenleving flink op de proef stellen. Het gemeentebestuur zit zich in op vreedzaam samenleven.

 • Het gemeentebestuur is er voor de hele samenleving. Het algemeen belang gaat voor het persoonlijke belang
 • Het gemeentebestuur maakt zich hard voor de meest kwetsbaren
 • Het gemeentebestuur streeft ernaar dat iedereen veilig is
 • Het gemeentebestuur zoekt naar verbindingen. Het brengt initiatieven vanuit de samenleving bij elkaar, overbrugt verschillen en zorgt voor respect en uitwisseling tussen uiteenlopende burgers.

Inwonerpeilingen, experimenten met nieuwe vormen van vertegenwoordiging en andere manieren om inwoners te betrekken bij de besluitvorming moeten aanvullend zijn op het mandaat dat via de verkiezingen door de inwoners is gegeven. Juist bij belangentegenstellingen is het de gemeenteraad, die als hoeder van het algemeen belang, knopen doorhakt. Het lokaal bestuur blijft eindverantwoordelijk. Raadgevende referenda zijn geen oplossing bij complexe politieke vraagstukken. Het feit dat de uitslag niet bindend is, levert verwarring en ontevredenheid op. En bovendien: raadsleden zijn gekozen om zorgvuldig alle belangen af te wegen en weloverwogen besluiten te nemen. Laat hen het werk doen waar ze mandaat voor gekregen hebben.

Overheid en inwoner

De gemeente heeft een aantal belangrijke kerntaken, zoals veiligheid, (jeugd-)zorg, maatschappelijke ondersteuning, ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Zelfs bij die taken waar zij een primaire verantwoordelijkheid heeft, zoekt zij steeds zoveel mogelijk samenwerking met de samenleving (inwoners, bedrijven, organisaties, kerken, scholen).

Dorpen als lokale gemeenschap

De Christenunie SGP waardeert de dorpen Poortugaal en Rhoon (met daarbij de kern Rhoon Portland) als lokale gemeenschap en hecht aan het eigene en de vitaliteit van de lokale gemeenschap. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten om bewoners van dorpen te betrekken bij zaken die hen raken. Steeds meer gemeenten hebben verscheidene kernen. Dat vraagt om specifiek kernenbeleid. De Driekernenbeleid.

Voor een betrokken kernenbeleid kiest de Christenunie SGP voor het inzetten van dorpsambassadeurs. Dit zijn mensen die met beide benen in de dorpssamenleving staan en een makkelijke toegang hebben tot ambtenaren, raadsleden en wethouders.

De Christenunie SGP wil dorpen (wijken) eigen verantwoordelijkheid geven ondersteund met eigen budgetten. De buurt bestuurt. De kracht van de kern (wijk) is daarbij uitgangspunt.

Verenigingen/coöperaties zoals dorpsbelangen worden gefaciliteerd om hun belangenvertegenwoordigende rol te kunnen vervullen. Voorwaarde is, dat er een duidelijk draagvlak voor de vereniging in de kern moet worden aangetoond.

Voor een degelijk kernenbeleid is het noodzakelijk beleidsvrijheid te geven om kleine projecten slagvaardig te kunnen aanpakken.

Raadsleden en/of wethouders hebben regelmatig een vrij toegankelijk inloopuur in het dorpshuis of andere centrale plek in de kern.

 • Ruimte voor inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen (bijv. in coöperaties) op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer.
 • Indieners van burgerinitiatieven worden niet van het kastje naar de muur gestuurd. De gemeentelijke organisatie hanteert hiervoor een eenvoudig systeem/loket.
 • Meer vertrouwen, minder regels: Elk jaar komt het college met voorstellen voor regels die geschrapt, vereenvoudigd of samengevoegd kunnen worden.
 • Wijken krijgen meer eigen mogelijkheden om keuzes te maken die passen bij de wijk en zo mogelijk ook eigen budgetten.
 • Geen raadgevende referenda maar wel vroegtijdig open en eerlijk burgers betrekken bij beleidskeuzes en/of grote ontwikkelingen.
 • Heldere procesafspraken bij burgerparticipatie.
 • De gemeente gebruikt bij schriftelijke communicatie met inwoners eenvoudig Nederlands. (taalniveau B1)

Gemeentelijke herindeling en samenwerking

Samenwerking of fusie van gemeenten moet ‘van onderop’ plaatsvinden. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeenteraden van de individuele gemeenten hiertoe besluiten. Zij vormen de onderste en daarmee de verantwoordelijke bestuurslaag.

Uitgangspunt voor de Christenunie SGP is, dat de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie (ook wel bestuurskracht genoemd) voldoende moet zijn en blijven. Als deze bestuurskracht tekortschiet, is de gemeenteraad de eerstverantwoordelijke om te gaan zoeken naar versterking van deze bestuurskracht. Momenteel werkt de gemeente Albrandswaard zeer nouw samen met Barendrecht en Ridderkerk in de zogenoemde BAR organisatie. Hiermee wordt de zelfstandigheid van Albrandswaard grotendeels gewaarborgd. De Christenunie SGP kiest daarbij dus niet op voorhand voor fusie van 1 of meerende gemeenten. Bijvoorbeeld 1 BAR gemeente.

De Christenunie SGP wil minder bestuurlijke drukte. Bestuurlijke samenwerkingsverbanden zoals gemeenschappelijke regelingen (WGR) of de Metropoolgebied Rotterdam Den Haag (MRDH) vragen een kritische houding. De Christenunie SGP is niet per definitie tegen gemeenschappelijke regelingen, maar die dienen op z'n minst de mogelijkheid in zich te hebben dat de individuele gemeente eigen beleid kan blijven formuleren. Ook is belangrijk dat de raad zicht en controle houdt op besluiten die een WGR neemt.

 • Keuzes voor schaalvergroting (samenwerking met andere gemeenten in allerlei gradaties) worden gemaakt op basis van inhoud, kwaliteit, draagvlak en herkenbaarheid.
 • De Christenunie SGP steunt (het wettelijk mogelijk maken van) initiatieven die kaderstelling en controle rondom samenwerkingsverbanden versterken.
 • De raad maakt afspraken over hoe WGR-en vanuit de raad worden gevoed en gecontroleerd.

Personeelsbeleid

Het gemeentebestuur doet er alles aan de ambtenaren zo goed mogelijk te motiveren voor hun werk in het belang van de gemeente en haar inwoners. Dat doet zij, onder andere, door het stellen van duidelijk omschreven verantwoordelijkheden. Personeelsuitbreiding moet alleen plaatsvinden wanneer de noodzaak aangetoond is. Dat geldt ook voor de gemeentelijke samenwerking met Barendrecht en Ridderkerk in BAR-verband. De gemeente moet er naar streven dat ambtenaren bekend zijn en/of raken met de plaatselijke samenleving. Dit geldt met name ook voor die ambtenaren in de BAR organisatie die werkzaam zijn en werkzaamheden verrichten voor de Albrandswaardse samenleving.

In vacatures moet de meest geschikte kandidaat worden benoemd ongeacht ras, geslacht leeftijd, geloofsovertuiging, of seksuele geaardheid. Wanneer diensten of werkzaamheden kwalitatief gelijkwaardig en voordeliger uitbesteed kunnen worden, zal, mits deze taken zich daarvoor lenen en met behartiging van belangen van het personeel, uitbesteding overwogen moeten worden. Bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand moet in staat worden gesteld om huwelijken tussen twee mensen van hetzelfde geslacht niet te hoeven sluiten wanneer dat strijdig is met zijn of haar geloofsovertuiging.

2.3 Financiën

Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare middelen. Structurele uitgaven, zoals voor wegen en onderwijshuisvesting, moeten kunnen worden betaald uit vaste inkomsten. Alle burgers betalen mee, hetzij via de afdracht van de rijksoverheid, hetzij via de gemeentelijke belastingen zoals de Onroerende Zaak Belasting (ozb). Uiteraard is er voor mensen met weinig financiële draagkracht, maatwerk mogelijk.

In de afgelopen periode is het takenpakket van de gemeenten flink uitgebreid. Hierbij zijn de  financiële risico’s toegenomen. De mogelijkheden deze op te vangen zijn gericht op efficientievergroting door integraal de taken die de gemeente heeft op sociaal gebied, in de openbare ruimte en op het terrein van veiligheid in te vullen. Daarmee is de noodzaak versterkt om alle risico's beter in beeld te brengen en te beheersen. Toekomstige generaties mogen niet worden opgezadeld met de gevolgen van slecht (financieel) beleid van hun voorgangers.

Politiek is kiezen

Het begint allemaal met het inzichtelijk maken in de begroting en jaarrekening welke prestaties voor de beschikbare financiën worden uitgevoerd en zijn gerealiseerd. Publieke middelen zijn per definitie schaars; er zijn altijd meer wensen dan er geld beschikbaar is. De gemeenteraad moet zorgvuldig de verschillende wensen, noden en belangen kunnen afwegen. Bij bezuinigingen moeten de posten die te maken hebben met de nood van individuele burgers, zorg, veiligheid, beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen worden ontzien.

De nieuwe voorschriften voor begroting en jaarrekening zijn gericht op transparantie en betere vergelijkbaarheid met andere gemeenten.

De gemeente koopt duurzaam en circulair in. Keuzes en resultaten zijn meetbaar.

De gemeente als ambtelijke organisatie moet blijven werken aan doelgerichtheid en efficiëntie. Rekenkameronderzoeken kunnen daarbij behulpzaam zijn, mits ze gericht worden ingezet en geen (politiek) doel op zich worden.

 • De Christenunie SGP is voor experimenten met burgerbegrotingen waarbij het budgetrecht van de raad overeind blijft.
 • De lokale lastendruk stijgt in principe niet meer dan de inflatiecorrectie.
 • De dienstverlening van de gemeente (o.a. leges) zijn zover mogelijk kostendekkend. Bij inkoopbeleid zijn in Albrandswaard duurzame criteria een harde eis. (fair trade, social return on investment en maatschappelijk verantwoord ondernemen en door het mogelijk te maken dat (zorg)inkooporganisaties cao-lonen kunnen volgen.)
 • Bezuinigen door kritisch te zijn op:
 • Bekostigen van ‘prestigeprojecten’
 • Subsidiëren van organisaties en activiteiten die ook met privaat geld kunnen worden bekostigd
 • De inhuur van externe projectmanagers, adviesbureaus e.d.

2.4 Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Voor een goede vervulling van de toegenomen wettelijke taken en verplichtingen heeft de gemeente de beschikking over veel gevoelige persoonsgegevens. Het koppelen van gegevens is nodig om snel de juiste zorg te kunnen leveren. Onduidelijke privacyregels leiden ertoe dat zorgverleners de veilige kant kiezen en daarmee goede hulpverlening in de weg staan.
Voor het vertrouwen in de overheid is het tegelijk van het grootste belang dat zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan. Burgers hebben daar recht op: het recht op bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht en moeten daarom goed geïnformeerd zijn over wat er met hun gegevens gebeurt.

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn neergelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en verder uitgewerkt in o.a. de Wmo en de Jeugdwet. Vanaf 25 mei 2018 geldt in alle EU-lidstaten één privacywet: de AVG. Deze wet legt de gemeente de verplichting op om aantoonbaar alles in orde te hebben voor wat betreft de bescherming van persoonsgegevens.

 • Elke medewerker van de gemeente of (BAR organisatie) die gevoelige persoonsgegevens verwerkt volgt een privacytraining of heeft een dergelijke training gevolgd;
 • Medewerkers in het sociaal domein ontvangen werkinstructies om een zorgvuldige omgang met gevoelige persoonsgegevens te waarborgen;
 • Medewerkers in het sociaal domein wijzen cliënten zowel schriftelijk als mondeling op hun rechten op het gebied van privacy;
 • Het vergroten van het privacybewustzijn in de gemeentelijke organisatie moet een belangrijk onderdeel uitmaken van de werkzaamheden van de privacy offer en/of de Functionaris voor Gegevensbescherming;
 • De gemeente stelt heldere privacystatements op.
 • Niet de angst voor boetes, maar een intrinsieke motivatie om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens moet de basis vormen voor het voldoen aan privacywetgeving.