H3: Veiligheid

Hoofdstuk 3: Veiligheid

Waar staat de Christenunie SGP voor?

Veiligheid is een van de belangrijkste zaken in onze samenleving en als inwoner van Albrandswaard wilt u veilig kunnen leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Burgers willen veiligheid in hun huis, in hun wijk, in het verkeer, op school en op het werk. Veiligheid is van de kerntaken van de overheid. De politie draagt daarbij zorg voor de fysieke veiligheid.

De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid voor wat betreft het gevoel van veiligheid. Toch staat de gemeente daarin niet alleen. Ook corporaties, instellingen, ondernemers en burgers zelf zijn verantwoordelijk voor veilig wonen, werken en reizen. Elke buurt of wijk heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken zijn bij het formuleren daarvan. Gezamenlijk dragen wij bij aan goede aangenamen leefbare buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven kunnen genieten.

3.1 Een veilige samenleving 

Preventie

Preventie is het belangrijkst, daarna volgt handhaving. De gemeente straalt daadkracht uit in haar communicatie. Vandalisme, overlast en geweld tegen hulpverleners worden niet getolereerd. Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de Christenunie SGP haar hart voor de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan, maar altijd met een hart. De Christenunie SGP heeft aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een effectieve, op herstel gerichte, aanpak van daders. 

  • Bijzonder opsporingsambtenaren nemen politietaken waar en zetten zich in voor lokale prioriteiten;
  • Er wordt intensief ingezet op buurtpreventie, WhatsApp-groepen en AED-projecten;
  • Er wordt voorlichting over sociale veiligheid op basisscholen georganiseerd;
  • Er is extra zorg voor jeugd en gezinnen met complexe problemen.
  • Intensieve inzet op matiging van alcoholgebruik door voorlichting en controle, geen alcohol op straat;
  • Actief meedenken met ex-gedetineerden voor wonen en werk om recidive te voorkomen.

De gemeente stelt een integraal veiligheidsbeleid vast, dat gebaseerd is op onderzoek en ervaringen in de verschillende buurten. Betrokkenheid van inwoners en organisaties is van groot belang bij de analyse van veiligheidsproblemen en bij het stellen van prioriteiten bij de oplossing daarvan.   

In een veiligheidsplan staan doelen en verantwoordelijkheden van de organisaties die in samenwerking een rol spelen bij veiligheid. De Christenunie SGP wil dat het integraal veiligheidsplan zo tijdig door de raad wordt vastgesteld, dat de gemeente invloed kan uitoefenen op het vaststellen van de prioriteiten voor de politie.

Minstens één keer per jaar moet er overleg zijn tussen gemeenteraad, burgemeester, politie en openbaar ministerie waarin gesproken wordt over resultaten. Daarbij wordt ook verslag gedaan van de inzet van mensen en middelen, onderlinge samenwerking, aanrijdtijden e.d. van politie, brandweer en ambulances. De gemeenteraad moet een stevige vinger aan de pols houden bij beleid dat naar de veiligheidsregio's is verplaatst.

Burgers worden, als oren en ogen van de politie, actief betrokken bij de veiligheid op straat, in de wijk en in huis. Dit kan door de inzet van de Buurtpreventie, Burgernet en van internet, zoals WhatsApp-groepen in de wijk. Cameratoezicht is een prima middel, maar de Christenunie SGP wil het beperkt (proportioneel) toepassen en inbedden in goede wetgeving (privacy) en in een goede cyclus van beleid, uitvoering en evaluatie.

De Christenunie SGP stimuleert dat inwoners gemakkelijk melding kunnen maken van overlast en van crimineel gedrag, waarbij de politie contact legt met de melder over de resultaten. De mogelijkheid van het anoniem aangifte doen, biedt burgers in sommige gevallen veiligheid, maar is nog onvoldoende bekend. De Christenunie SGP vraagt om voorlichting over deze mogelijkheid.

De Christenunie SGP hecht aan de rol van de wijkagent en Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) als aanspreekpunt voor burgers in de wijk en zijn coördinerende taak naar andere agenten en de gemeente toe om problemen in de wijk concreet aan te pakken.

Concreet

 • Er wordt ingezet op extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent en of Buitengewone Opsporings Ambtenaren (BOA’s)
 • Inwoners worden (eventueel per wijk) betrokken bij het opstellen van het veiligheidsplan en de prioriteiten.
 • De burgemeester zorgt voor lage drempels voor het doen van (anoniem) aangifte en voor goede terugkoppeling door politie.
 • Er is een actieplan criminele jeugdbendes. Hard optreden en tegelijk perfectief bieden zijn uitgangspunten. Ouders en het onderwijs spelen een belangrijke rol.
 • De kosten van vandalisme worden verhaald op daders. De gemeente publiceert regelmatig de resultaten hiervan en de omvang van de schade ten gevolge van vandalisme door middel van een ‘vandalismemeter’.
 • Grifitie in de gemeente wordt direct verwijderd. Grifitie op rijkswegen, in gebied van het waterschap en of op gebouwen nabij de trein of metrobaan welke niet in eigendom van de gemeente zijn wordt direct in contact getreden met de beheerder.  
 • Betrek burgers bij veiligheid in hun directe omgeving d.m.v. Burgernet, en Buurtpreventie Apps.
 • Buurtpreventie netwerk zal in de gehele gemeente Albrandswaard uitgerold worden
 • Meer ruimte voor opsporing lokale criminaliteit in samenwerking met wijkagenten;
 • Gemeente zet zich maximaal in voor het realiseren van de aanrijdtijden van politie, ambulance en brandweer;
 • Aanrijtijden van hulpdiensten worden jaarlijks in de gemeenteraad besproken;
 • Bij vergunningverlening wordt streng getoetst op (crimineel) verleden van de aanvrager.

Brandweer

Het gemeentebestuur moet er voor zorgen dat de brandweer voldoende is toegerust voor bijstand en hulpverlening bij ongevallen en rampen. In de regionale brandweerzorg zal de gemeente er zorg voor moeten dragen dat de aanrijtijden niet de norm overschrijden zodat de veiligheid in Albrandswaard gewaarborgd wordt, dit geldt met name voor de wijk Portland. De oprichting van een jeugdbrandweerkorps kan leiden tot een continue stroom van nieuwe vrijwilligers. Het gemeentebestuur ziet toe op een constante actualisering van het rampenbestrijdingsplan en zorgt ook voor een goede en regelmatige voorlichting naar de burger. Als inwoners moeten we de vrijwilligers van de brandweer hoog houden, zij zijn het die bij nacht en ontij op vrijwillige basis mede waken over de veiligheid in dit gebied en zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. 

 • Het gemeentebestuur houdt goed contact met brandweervrijwilligers en stimuleert werving van nieuwe vrijwilligers;
 • Bij een ramp of crisis is de gemeente volledig voorbereid op haar taken. Voorbereiding, samenwerking en oefeningen verdienen veel aandacht.

Drugs en drank

Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken. 

De Christenunie SGP wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs en alcohol actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. De gemeente moet bij vermeende druks deal locaties actief optreden. Bij de komst van een coffeeshop in albrandswaard moet de gemeente handhaven op de landelijk vastgestelde AHOJ-GI-criteria. (Verboden om: te afficheren, harddrugs te verhandelen, overlast te veroorzaken, jeugd onder de 18 toe te laten of aan hen te verkopen, grote hoeveelheden te verhandelen en het ingezetenencriterium.) Ook moet het afstandscriterium (minimaal 250 meter tot scholen) opgenomen worden in het lokale coffeeshopbeleid en wordt hier strikt op gehandhaafd.

De Christenunie SGP is tegen het zelf telen van wiet door gemeenten en is geen voorstander van experimenten hiermee in Albrandswaard. Wiet is en blijft een verboden middel. Door het wietgebruik tegelijkertijd wel te gedogen geeft de overheid een dubbele boodschap af. 

Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden. Growshops worden verboden.
De gemeente moet meer doen tegen het toenemende gebruik en de groeiende acceptatie van synthetische drugs. Het dumpen van drugsafval levert enorme milieuschade op en gaat gepaard met illegaliteit en criminaliteit. De Christenunie SGP wil dat Albrandswaard zich in de regio/provincie sterk maakt voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken 

 • Er is in Albrandswaard ruimte voor organisaties als Stichting Exodus die opvang en ondersteuning bieden aan (ex-)gedetineerden. Gemeente hanteert een streng drugsbeleid en staat geen coffeeshops toe;

Met de Drank- en Horecawet van 2013 is de nodige ervaring opgedaan met gemeentelijke handhavingstaken. Deze handhaving vraagt om voldoende beschikbare en goed geschoolde handhavers. Wij vragen extra alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen. De Christenunie SGP wil dat de strijd tegen drankmisbruik gevoerd wordt samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen.
(Sluitingstijden van horeca is lokaal maatwerk. Als er maar een totaalpakket is met horeca, politie, hulpverlening en omwonenden.) 

 • Het aantal casino’s en gokhallen in de regio moet verminderd en de vestiging van nieuwe wordt voorkomen.
 • De gemeente organiseert (zo nodig samen met andere gemeenten) voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet. De gemeente gebruikt hiervoor regelmatig mystery guests.
 • Happy hours in de horeca en reclamestunts voor alcoholische dranken worden via convenanten of via de APV aan banden gelegd.
 • De gemeente Albrandswaard maakt zich in de regio/provincie sterk voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.

Prostitutie

Prostitutie is mensonwaardig en gaat in tegen Gods bedoeling met seksualiteit. Criminaliteit, mensenhandel, uitbuiting, eenzaamheid en andere sociale problemen zijn de schrijnende werkelijkheid achter de schone schijn. Wij willen dat de gemeente zorg draagt voor voldoende hulp- en uitstapprogramma’s voor prostituees. Regelmatige prostitutiecontrole o.m bij de 6 ha. Buijtenland van Rhoon is nodig om schrijnende situaties op te sporen, te handhaven en om hulp (via een uitstapprogramma) te kunnen bieden.

Met de verschuiving van prostitutie van de clubs en bordelen vanuit Rotterdam naar het thuiswerken/via internet diensten aanbieden in Albrandswaard, neemt de onzichtbaarheid van de prostitutiebranche toe en daarmee ook het risico op illegaliteit, uitbuiting en mensenhandel. De Christenunie SGP wil daarom nieuwe afspraken maken over preventie, opsporing, zorg en samenwerking. Voor exploitanten moet ondernemen in deze sector zo moeilijk mogelijk gemaakt worden. Daartoe komt er een one-strike-you’re-out-beleid. Na de ‘out’ wordt een pand herbestemd door de raad. 

 • Wij willen een uitsterfbeleid voor bestaande seksinrichtingen in de regio en de vestiging van nieuwe voorkomen.
 • De gemeente Albrandswaard zorgt voor een veilige opvang voor slachtoffers van loverboys, pooiers en mensenhandelaren
 • Gaat extra toezicht houden om o.m loverboys op te sporen en te veroordelen – denk hierbij aan de omgeving van het Delta terein

Mensenhandel en uitbuiting

Mensenhandel komt niet alleen in de prostitutie voor maar ook in de horeca, de agrarische sector en productiewerk in de vorm van economische uitbuiting. Alle mogelijkheden om mensenhandel en uitbuiting tegen te gaan, moet de gemeente benutten. Dat betekent dat de verschillende gemeentelijke diensten goed samenwerken en alert zijn op signalen van mensenhandel en daarbij samenwerken met de partners zoals politie en OM.

Radicalisering

Radicalisering vormt een bedreiging voor de manier waarop wij in Albrandswaard in vrijheid en veiligheid leven. Het kan levens verwoesten, drijft families tot wanhoop en laat professionals soms verslagen achter. Radicalisering ontstaat als personen of groepen opvattingen ontwikkelen die haaks staan op de democratische rechtsorde en bereid zijn daar in de praktijk consequenties aan te verbinden.
Naast het beschermen van de samenleving, heeft de overheid ook een taak bij het beschermen van de individuele (minderjarige) burger. Aanpak van radicalisering bestaat daarom tegelijk uit het weerbaar maken van individuen tegen radicaal gedachtengoed. Vooral jongeren die op zoek zijn naar hun plek in de samenleving zijn kwetsbaar. Het is daarmee niet alleen een veiligheidsvraagstuk maar ook een maatschappelijk vraagstuk. 

 • In Albrandswaard is er integraal beleid om radicalisering tegen te gaan.

 Ondermijning: verwevenheid tussen boven- en onderwereld

Gemeenten moeten zich bewust zijn van de invloed van grootschalige criminele organisaties, o.a. op de ontwikkeling van het onroerend goed in de gemeente. Criminelen gebruiken vastgoed om crimineel verkregen gelden wit te wassen. Door een oplettende houding van gemeentebesturen kunnen zij deze ontwikkelingen op het spoor komen. Bijvoorbeeld door aandacht te schenken aan het gebruik van winkelpanden (kap- en massagesalons) of horecapanden die aanwezig zijn op een manier die nauwelijks rendement kan opleveren. De Christenunie SGP is er voorstander van de wet Bibob gericht en zo veel als mogelijk is, in te zetten.

 • De gemeente Albrandswaard komt met een plan van aanpak Ondermijning ter bestrijding van verwevenheid boven- en onderwereld en daarmee aanpakken van de georganiseerde (grootschalige) criminaliteit.