Standpunten

10 punten van de ChristenUnie SGP

 • U bent #Waardevol

  #1 Een samenleving met toekomst

  • Waardig oud worden en eenzaamheid bestrijden
  • Mensen bij elkaar brengen en verbinden (bijv. door club of buurthuizen)
  • Gemeente dient proactief te faciliteren (o.m. bij burgerinitiatieven)                                                                                               

  #2 Betrouwbare overheid

  • Streven naar een kundig en daadkrachtig bestuur van Albrandswaard
  • Zinnige regionale samenwerkingen aangaan
  • Het voeren van een degelijk en gezond financieel beleid                                                                                                                       

  #3 Veillige leefomgeving

  • Bevorderen van een veilige leefomgeving (o.m. met buurtpreventie, BOA en politie-inzet)
  • Behouden van het landelijke karakter van Albrandswaard
  • Overlastgevende situatie van het Delta Psychiatrisch Centrum terugdringen tot het minimale
  • (Fietsen)diefstal o.m. bij de metro tegengaan                                                                                                                                        

  #4 Gezonde zorg en integratie - Iedereen telt mee

  • Aandacht voor kwetsbare inwoners (van jong tot oud)
  • Versterking van de wijkteams
  • Bevorderen integratie statushouders (o.m. samenwerking met verenigingen en kerken)                                                                                                                           

  #5 Kunst, cultuur en sport

  • Sport is de smeerolie van de samenleving
  • Als gemeente proactief meedoen in het Buytenland van Rhoon
  • Definitieve oplossing creëren sporthalfaciliteiten voor RWA
  • Toekomstbestendige voetbalclubs met oplossing voor locatie van de sportvelden
  • Behoud van cultureel en karakteristiek erfgoed zoals het kasteel van Rhoon en boerderij Verhoef                                                                                                                           

  #6 Duurzame samenleving - rentmeesterschap

  • Behalen van de milieudoelstellingen
  • Duidelijk afvalbeleid instellen
  • Gasloos bouwen nieuwe woonprojecten
  • Aanleggen zonnepanelenpark
  • Burgers betrekken bij het onderhoud van groenbeheer
  • Voorstander bijplanten van extra bomen                                                                                                                                        

  #7 Kansen en mogelijkheden (Werk en inkomen)

  • Tegengaan van jeugdwerkloosheid & niet-uitkeringsgerechtigden bijstaan in hun zoektocht naar erkenning en werk
  • Opkomen voor lokale ondernemers en de leegstand in de dorpscentra tegengaan
  • Gezond en economisch vestigingsklimaat creëren                                                                                                                           

  #8 Gemoedelijk wonen

  • Inzetten op starters en levensloopbestendige woningen
  • Bouwen van sociale koop- en huurwoningen om de wachtlijsten tegen te gaan
  • Albrandswaardse inwoners behouden voor Albrandswaard                                                                                                                           

  #9 Mobiliteit

  • Hoogwaardige ov-verbindingen binnen de regio, zoals het metronetwerk
  • Behoud en uitbreiding van de buurtbus
  • Bevorderen doorstroming autoverkeer op A- en N-wegen in de regio                                                                                                                           

  #10 Christelijke politiek

  • Voor eenieder zonder aanziens des persoons
  • Wij geven geloof een stem
  • Christelijke politiek = Omzien naar elkaar